Ovládání aplikace jMap

Spuštění aplikace

Screenshot - seznam aplikací

Způsob spouštění aplikací se na různých mobilních telefonů velmi liší, takže nelze napsat obecný návod. Obvykle je seznam nainstalovaných aplikací skryt v menu pod názvem Aplikace a hry, Zábava, Surf & fun, Java a podobně. V případě problémů jistě pomůže návod k telefonu.

Nechcete-li číst celý návod, zřejmě nejsložitějším krokem při prvním spuštění aplikace jMap je zadání adresy Bluetooth GPS. Popis naleznete v nastavení GPS modulu. Funkce detekce Bluetooth je podle některých uživatelů trochu ukrytá.

Hlavní menu aplikace

Mapa - zobrazení aktuální polohy v mapě a další funkce v grafickém režimu.
Seznam míst - správce navigačních bodů (waypoints) uložených v telefonu.
Zobrazit data - výpis dat přijatých z GPS a přístup k servisním funkcím.
GPS modul - výběr GPS modulu a nastavení parametrů komunikace.
Nastavení - obecná nastavení aplikace, záznamu trasy a plánování cesty.
O aplikaci - okno s informacemi o aplikaci.
Konec - uloží nastavení a ukončí aplikaci.

Mapa - základní navigační obrazovka

Screenshot - mapa OpenStreetMap

Při prvním spuštění je zobrazen dialog pro výběr mapy. Následně je zobrazena mapa, uprostřed které je ikonkou znázorněna poloha uživatele a směr pohybu. Při pohybu se mapa plynule posouvá, aby uživatel stále viděl svou polohu uprostřed displeje. Při ztrátě signálu GPS ikonka zmizí, ale mapa zůstává na posledních platných souřadnicích.

Kurzorové šipky, klávesy 2, 4, 6, 8 nebo pohyb pera po dotykovém displeji umožňují posouvat mapu. Není-li dlouho stisknuta žádná klávesa a uživatel se pohybuje, vrátí se mapa na pozici uživatele. Stejného efektu lze docílit středovou klávesou.

Středová klávesa, klávesa 5, zelený telefon nebo stisknutí joystiku posune mapu tak, aby ve středu mapy byla poloha uživatele. Je-li vybrán nějaký navigační bod, dochází k střídavému přepínání pohledu na aktuální pozici a vybrané místo.

Klávesa #, červený telefon na Siemens x65 nebo kliknutí perem do levého horního rohu slouží k návratu do hlavního menu.

Klávesa * nebo kliknutí do pravého horního rohu vyvolá okno se seznamem map, kde je možné zvolit jinou mapu, případně měnit seznam dostupných map.

Levá a pravá dialogová klávesa slouží k rychlému přepínání na předchozí a následující mapu v seznamu. Při přepínání jsou přeskočeny mapy, na kterých nelze aktuální polohu uživatele nebo vybraného bodu zobrazit.

Klávesa 0 nebo kliknutí perem do pravého dolního rohu slouží k zobrazení seznamu míst a výběru navigačního bodu. Po výběru je mapa posunuta, aby vybraný bod byl uprostřed obrazovky a s aktuální polohou je spojen čárou. Středovou klávesou je možné pohled přepínat mezi tímto bodem a polohou uživatele.

Klávesa 1 nebo kliknutí do levého dolního rohu displeje umožňuje přepínání mezi zobrazením mapy a obrazovkou kompasu, která zobrazuje důležité informace a umožňuje určit vzdálenost a směr k vybranému bodu.

Klávesa 3 zapíná a vypíná trvalé podsvícení displeje. Funguje pouze na telefonech značky Siemens a některých telefonech Nokia.

Seznam mapových souborů

V aplikaci jMap je možné používat libovolný počet rastrových map, mezi kterými se uživatel může přepínat. Mapy je možné prostřednictvím menu do seznamu přidávat, měnit jejich pořadí a nepoužívané mapy mazat. Pro každou mapu, která má být v aplikaci používána, je nutné zadat cestu k INI souboru, který definuje vlastnosti mapy.

Mapy mohou být uloženy jak v JAR souboru aplikace, tak kdekoli ve filesystému. Cesta k souboru obsaženému v JARu začíná znakem lomeno, například výchozí předinstalovaná mapa má adresu "/maps/default.ini" (bez uvozovek). Cesty do filesystému se u různých telefonů mírně liší, například na telefonech Siemens x65 může být adresa mapy uložené ve vnitřní paměti "file:///0:/mapy/cr/osm.ini", zatímco cesta k souborům na MMC kartě začíná "file:///4:/".

Pokud jsou mapy umístěny ve stejné složce, není nutné používat absolutní cesty, stačí v nastavení aplikace vyplnit výchozí adresář a všechny relativní cesty k němu budou vztaženy.

Kompas - informační obrazovka

Obrazovka kompas

Z mapy je možné se přepnout klávesou jedna do alternativního režimu, ve kterém je místo mapy zobrazen žlutý kruh. Na kruhu je zelenou šipkou (přesněji kruhovou výsečí) znázorněn směr pohybu, červená šipka směřuje na sever a je-li vybrán některý navigační bod, ukazuje modrá šipka směrem k tomuto bodu.

Šipky mohou být orientovány buď tak, aby sever byl vždy nahoře nebo může nahoru ukazovat směrová šipka, což je výhodnejší pokud je uživatel v pohybu. Mezi těmito dvěma režimy je možné prepínat stiskem středové klávesy.

Velké číslo uprostřed displeje reprezentuje vzdálenost v metrech mezi polohou uživatele a vybraným bodem. Není-li žádný bod vybrán, je místo něho zobrazena aktuální rychlost v km/h. Na spodní straně displeje je uveden aktuální čas a stav signálu GPS (počet viditelných satelitů a hodnota HDOP).

Seznam míst - správce navigačních bodů

Obrazovka seznam míst

Seznam bodů umožňuje uživateli zaznamenat si polohu významných míst (například bydliště, auto na parkovišti nebo třeba úkryt schránky ve hře Geocaching). U každého bodu je zaznamenána zeměpisná šířka, délka a název. Při zvolení bodu je místo zobrazeno na mapě, přesná poloha vyznačena ikonou a po přepnutí do režimu kompas je možné přesně najít určené místo. S pomocí menu je možné do seznamu bodů nové body přidávat, upravovat, kopírovat, mazat atd.

Aplikace pracuje se souřadnicemi v systému WGS-84 a počty stupňů jsou vždy zapsány jako desetinné číslo. Uživatel však může souřadnice zadat i v jiném tvaru, pokud při úpravě bodu použije příkaz menu Lat D#M#S pro zeměpisnou šířku nebo Lon D#M#S pro zeměpisnou délku. V tomto případě uživatel zadává hodnotu čísly, hvězdička nahrazuje desetinnou tečku a klávesa křížek (#) slouží k oddělení stupňů, minut a vteřin, případně jako mínus, je-li použita před hodnotou. Například hodnotu 49°01.234 uživatel zadá jako 49#01*234 a hodnotu 49°56'12.345" lze zadat jako 49#56#12*345. Po potvrzení je hodnota převedena na desetinné číslo.

Jelikož od určitého počtu bodů by zobrazení v seznamu bylo nepřehledné, může uživatel zakládat složky (případně i podsložky) a třídit tak body do kategorií. V mapě se pak zobrazují jen body z aktuálně otevřené složky.

Zvláštním případem složky je trasa, kde uživatel může body uložit v pořadí, ve kterém je plánuje projet. V takovém případě jsou body v mapě zobrazeny lomenou čárou a aplikace usnadňuje navigaci po trase tím, že vždy při dosažení vybraného bodu (přesněji zadané vzdálenosti od něj), automaticky vybere bod následující.

Do seznamu míst je možné také importovat nové body nebo trasy z GPX nebo LOC souborů. Body lze importovat pouze do vytvořené složky nikoli přímo do kořenového adresáře, zdrojem dat může být jak soubor uložený v telefonu (adresa začínající file:///), tak i na webu, stačí zadat adresu začínající http://.

Všechny navigační body, stejně jako ostatní nastavení aplikace, jsou ukládány do RecordStore (RMS) při ukončení aplikace, takže aplikace pracuje rychle a není nutný telefon s filesystémem. Na druhou stranu je důležité aplikaci ukončovat korektně.

Zobrazit data - údaje o stavu GPS

Okno slouží k zobrazení dostupných informací o stavu GPS modulu. V titulku okna je zobrazen počet přijatých NMEA zpráv, na prvním řádku je datum a čas GPS (v pásmu GMT), na druhém řádku je počet použitých satelitů nebo informace, že GPS nemá fix, probíhá připojování a podobně. Následují zjištěné souřadnice, nadmořská výška, hodnota HDOP, rychlost a azimut.

Dále zde může být zobrazena informace o příjmu korekčního signálu DGPS (obvykle ze satelitu EGNOS), počtu chyb spojení (obnovuje-li se spojení automaticky) nebo text poslední chyby. Je-li povolen záznam trasy do GPX souboru, je zde také zobrazen stav záznamu. Posledním údajem je množství volné a celkové heap paměti.

V menu informačního okna je možný přístup k nedokumentovaným servisním funkcím aplikace jako je odeslání SMS s aktuálními souřadnicemi nebo kopírování souborů.

GPS modul a parametry komunikace

Menu jMap - detekce Bluetooth

Url zařízení - nejdůležitější parametr komunikace! Zadaný řeťezec použije aplikace jMap k navázání spojení s GPS modulem a otevření vstupního streamu pro NMEA 0183 data. Při použití Bluetooth GPS je zde obvykle nutné zadat řetězec ve tvaru "btspp://6789abcdef01:1", ve kterém bude skutečná BT adresa modulu (12 hexa číslic) a číslo kanálu (obvykle 1). Při použití GPS připojené k sériovému portu je adresa obvykle ve tvaru "comm:COM0;baudrate=4800".

Ruční zadání adresy není většinou nutné a snazší je využít detekci. Ve formuláři stačí vybrat příkaz Bluetooth obvykle přístupný přes dialogovou klávesu v kontextovém menu, případně v seznamu volby. Tato možnost je dostupná pouze podporuje-li telefon JSR 82 Bluetooth API. Následně je nabídnut seznam známých zařízení a příkazem Hledat je možné provést vyhledání viditelných zařízení. Po výběru zařízení proběhne detekce dostupných služeb a po výběru je do formuláře vložena nová adresa.

Podobným způsobem je možné si vybrat z dostupných sériových portů. K tomu slouží příkaz Sériový port, který je dostupný pouze pokud byl sériový port detekován. Jako adresu zařízení je možné zadat i název souboru (adresa začíná "file:///") pro přehrání zaznamenaných NMEA dat, případně i jiný komunikační protokol.

Neblokující čtení - aplikace čte data z GPS, pouze pokud jsou dostupná nová data a při čtení nemůže dojít k zablokování. Obvykle není důvod zapínat, na některých telefonech vůbec nefunguje, ale může pomoct při problémech se stabilitou spojení.

Obnovovat spojení - pokud dojde k přerušení spojení mezi aplikací a GPS, může se aplikace pokusit spojení desetkrát automaticky obnovit (interval mezi pokusy se postupně prodlužuje).

Nmea init - zde lze zadat příkaz, který aplikace odešle GPS modulu po navázání spojení. To může být užitečné například u GPS BT338 pro aktivaci příjmu korekcí WAAS/EGNOS (stačí zadat "$PSRF151,01*0F\r\n") nebo jiné volby, které nelze nastavit trvale (řídící zprávy používá každý výrobce jiné). Pokud řetězec obsahuje značky \t, \r nebo \n jsou nahrazeny odpovídajícím znakem (tabulátor, konec řádku - CR, LF).

Raw nmea log - při zadání názvu souboru jsou všechna přijatá data z GPS před zpracováním zapsána do zadaného log souboru. Obsahuje-li název souboru proměnnou $t, je nahrazena aktuálním datem a časem, takže každý záznam je uložen do jiného souboru a nedochází k přepsání starších záznamů. Data je možné účinně komprimovat, stačí před název souboru napsat "gzip:", například "gzip:file:///0:/nmea$t.log.gz". Ve většině případů je výhodnější zaznamenávat data do standardního GPX souboru, zatímco nmea log je užitečný spíše pro diagnostiku a zpracování programy, které GPX nepodporují.

Nastavení aplikace

Obrazovka nastavení

Časové pásmo - zde lze zadat počet hodin, které se budou příčítat (případně odečítat) k času získaného z GPS při zobrazení aktuálního času na informační obrazovce. Nastavení se neuplatní při volbě zobrazit data, kde se zobrazuje čas GMT získaný z GPS.

Výchozí adresář - v tomto adresáři budou hledány všechny soubory, které jsou zadány relativně (jejichž cesta nezačíná lomítkem a neobsahuje dvojtečku oddělující protokol). Pokud je například výchozí adresář "file:///0:/mapy/" bude soubor "praha/praha.ini" hledán na adrese "file:///0:/mapy/praha/praha.ini".

GPX záznam trasy - je-li volba zapnutá, zaznamenává aplikace data o aktuální poloze do souboru ve formátu GPX (typografix.com). Tento soubor může být užitečný pro pozdější zpracování, například zobrazení trasy v Google Earth, analýzu dosažených rychlostí, převýšení a podobně.

Adresa GPX logu - cesta souboru, do kterého bude zaznamenávána cesta, je-li záznam povolen. V názvu souboru je vhodné použít proměnnou $t, která je vždy nahrazena aktuálním datem a časem. Jinak by docházelo k přepisování dříve vytvořeného souboru. Není-li cesta zadána absolutně, vztahuje se umístění souboru k výchozímu adresáři. Data je možné komprimovat pomocí GZIP komprese. Ta je aktivována, pokud název souboru končí příponou .gpx.gz nebo je-li před názvem souboru napsáno "gzip:". Účinnost komprese se u GPX souborů obvykle pohybuje mezi 80% a 95%.

Interval záznamu - počet sekund mezi záznamy polohy v GPX souboru.

Url plánovače cesty - webová adresa, kterou program použije k plánování cesty mezi dvěmi body. Je možné použít libovolný server, který nalezenou trasu vráti jako GPX route, například Mapy.cz. V url adrese je proměnná $1 nahrazena zeměpisnou šířkou výchozího bodu, $2 délkou výchozího bodu, $3 zeměpisnou šířkou cíle a $4 délkou cíle.

Další bod cesty - vzdálenost od bodu cesty v metrech, při jejíž dosažení dojde k automatickému přepnutí na následující bod. Vzdálenost se uplatňuje pouze při sledování naplánované cesty.

GZIP komprese

U všech souborů používaných aplikací jMap je možné k úspoře dat využívat GZIP komprese. Aby aplikace poznala, která data jsou komprimována a která nikoliv, je nutné před URL cestou k souboru připsat gzip:, například "gzip:file:///0:/log.gz". U GPX logů je komprese detekována rovněž podle přípony souboru ".gpx.gz" a pokud je soubor stahován z HTTP, může být komprese detekována i podle Content-type.

Jelikož J2ME neobsahuje žádné funkce pro Gzip kompresi, byla použita knihovna Jazzlib, respektive její třídy net.sf.jazzlib.GZIPOutputStream a net.sf.jazzlib.GZIPInputStream. Tato knihovna je zveřejněná pod GPL licencí, nicméně její licence obsahuje výjimku umožňující použití knihovny ve spustitelné aplikaci bez změny výsledné licence aplikace, čehož bylo využito.

O aplikace

Volba zobrazí tradiční okno s informacemi o aplikaci, použitém telefonu a autorských právech.

Konec

Volba uloží nastavení a ukončí aplikaci. Jiné způsoby ukončování nejsou doporučeny, protože nemusí dojít k uložení nastavení nebo korektnímu odpojení aplikace od GPS. Doporučit nelze ani ukončování aplikace klávesou červený telefon na telefonech Nokia.