Starší programy

Sbírka sharewarových programů vytvořených v období let 1996 až 1999 v programovacím jazyku Pascal. Programy zvítězily v soutěži Pascal 99 pořádané na SPŠE v Pardubicích, nicméně v současnosti už jsou na webu spíše z nostalgie.

Všechny programy jsou spustitelné pod MS-DOS, bez problémů fungovaly i pod MS-Windows 3.11 a MS-Windows 95. Požadavky na hardware jsou počítač 386 s frekvencí procesoru 20 Mhz, některé programy fungovaly i na PC XT. Funkčnost na současném hardware pod dnešními operačními systémy nebyla testována, ale většina programů pravděpodobně fungovat bude. Programy nejsou aktualizovány a pravděpodobně obsahují neaktuální a neplatné údaje.

Všechny programy si můžete stáhnout zabalené v souboru js_soft.zip (411 KB).

Spouštění programů

Programy lze spoštět buď přímo konkrétním EXE souborem nebo lze použít grafické menu dostupné v souboru MENU.EXE. V manažeru M602 lze také využít lokálního menu, které se zobrazí při stisku Shift+F2 v adresáři s programy. Programy mají nakreslené ikonky v souborech ICO, které lze využít při spouštění z Windows.

Reliéf 1.4

Program pro modelování reliéfu krajiny. Program pracuje tak, že dvojrozměrnou plochu, doplněnou o výšku, zobrazí z boku jako trojrozměrnou. Jednotlivé body lze posunovat nahoru nebo dolů v rozmezí výšky od -128 m do +127 m. Jednotlivé reliéfy lze ukládat do souboru (s příponou REL) a načítat je (v adresáři jsou uloženy příklady 0.rel až 8.rel). Program lze ovládat pouze klávesnicí a nápovědu k jednotlivým klávesám je možno vyvolat klávesou F1.

Vesmír 2D

Tento program slouží k simulaci pohybů těles ve vesmíru na základě gravitačních zákonů. Na vrchu obrazovky je menu: Nový soubor - vytvoří prázdnou plochu; načíst - umožňuje načtení souboru nebo předlohy sluneční soustavy; uložit - ukladá pozici těles do souboru; Nastavení - lze měnit parametry jako měřítko, rychlost (vyšší rychlost = nižší přesnost). Zda program má zachovávat rychlost nebo přesnost a gravitační konstantu; Sledovat - po kliknutí na těleso udržuje program těleso uprostřed obrazovky; Nápověda - výpis klávesových zkratek; Nové těleso - po kliknutí na plochu vytvoří nové těleso se zadanými parametry; Smazat - vymaže vybrané těleso; Pauza - zastaví čas. Pokud kliknete na nějaké těleso a nebyl předtím vybrán žádný příkaz z menu, zobrazí se dialog s parametry planety: jméno, hmotnost, poloha vzhledem ke středu obrazovky, poloměr, rychlost a směr. Když kliknete do místa, kde není žádná planeta, posune se tato plocha doprostřed obrazovky. Seznam kláves je možno vyvolat klávesou F1.

Hry

Do tohoto oddělení patří 8 her: risk, pexeso, labyrint 3D, editor kol labyrintu, tajenka, tenis, tetris, lodě.

Risk

Hra je kvízem pro tři hráče. Princip je stejný jako u televizního pořadu Riskuj. Hra obsahuje asi 300 otázek, zařazených do 27 témat, ze kterých se náhodně vybírá vždy 7 témat po 5 otázkách. V dolní části obrazovky jsou informace o tom, který hráč vybírá otázku (číslo hráče je světlejší) a o počtu bodů. Otázky lze vybírat kliknutím myší. Při odpovědi hráč stiskne svoje číslo (1, 2 nebo 3) a ten, který se přihlásí první, odpovídá (klávesnicí napíše požadované slovo nebo číslo a stiskne ENTER, ignorují se malá/velká písmena, mezery, háčky a čárky). Pokud hráč odpoví správně, počítač pípne vyšším tónem a částka se přičte. Při chybné odpovědi se ozve nižší tón, částka se odečte a ostatní hráči mají šanci přihlásit se (než vyprší limit). Rychlost programu je možno nastavit tak, že před výběrem otázky stisknete DEL a rychlost můžete přepsat.

Pexeso

Po spuštění hry a načtení obrázků jste dotázáni na počet hráčů skutečných a simulovaných, za které hraje počítač (celkem maximálně 9). Dalšími vyplňovanými údaji jsou inteligence počítače (nevyplňuje se, je-li počet simulovaných hráčů 0) a délka pauzy mezi obrázky (doba, jak dlouho budou obrázky po odkrytí vidět). Poznámka: Při zadávání lze chybné číslo vymazat pomocí klávesy BACKSPACE. Před Vámi se zobrazí rub 30 kartiček, Vaším úkolem je otočit 2 stejné obrázky. Pokud se Vám to nepodaří, obě otočené kartičky se obracejí zpět a hraje další hráč. Najdete-li stejné obrázky, získáváte 1 bod, obě kartičky zmizí a hrajete dál, dokud neuděláte chybu. V levé části obrazovky je vidět bodový stav a hráč, jehož řádek je žlutý, momentálně otáčí kartičky.

Labyrint 3D

Tato hra simuluje pohyb v podzemním labyrintu a Vaším úkolem je najít místo s červenou podlahou, což je cíl každého kola. V tom Vám může zabránit pouze vaše netrpělivost. Na začátku hry si vybíráte kolo pomocí šipek a potvrdíte klávesou ENTER. Po bludišti se pohybujete pomocí šipek a hru lze kdykoliv ukončit klávesou ESC.

Editor kol labyrintu

Pomocí editoru lze vytvářet vlastní kola k výše popisované hře. Ovládání je popsáno v pravé části obrazovky. Pokud se na řádku označeném jméno souboru objeví slovo !zakódovány! znamená to, že načtený soubor byl upraven tak, aby jej nebylo možno změnit.

Tajenka 2.0

Hra pro 1 až 9 hráčů. Princip hry je stejný jako v televizním pořadu Kolotoč. Hádá se náhodně vybrané přísloví nebo citát. Hráč, který je na řadě, nejdříve pomocí libovolné klávesy zastaví losování částky (kromě částek od 100 do 2000 jsou zde i bankrot a stop). Potom může stisknout písmeno, o kterém si myslí, že v tajence je. Pokud tajenka písmeno obsahuje alespoň jednou, hráč získává za každé takové písmeno vylosovanou částku. V opačném případě hraje další osoba. Za dokončení tajenky je prémie 5000.

Tenis

Po spuštění hry si můžete zvolit, jestli chcete hrát proti počítači nebo jiné osobě. Potom následuje vypsání přehledu kláves a stiskem libovolné klávesy začínáte hrát. Hráč číslo jedna ovládá dolní pálku, hráč číslo dvě (nebo počítač) horní pálku. Za každý neodražený míč získává bod protihráč. Hrát lze libovolně dlouho (až do stisku ESC).

Tetris

Na začátku lze nastavit rychlost hry (předepsané číslo lze smazat klávesou BACKSPACE). Hra je určena pouze pro jednoho hráče a cílem je rovnat padající tvary tak, aby se celá obrazovka nezarovnala. Pokud se podaří vyplnit vodorovnou řadu, bez mezer, pak se tato řada vymaže, následující řady klesnou níž a hráči budou přičteny body. Ovládání: levá a pravá šipka posouvá kostku, šipka dolů posunuje rychleji kostku dolů (za každý stisk se přičte 0.1 bodů) a šipka nahoru otáčí kostkou o 90 doprava.

Lodě 1.1

Tato hra je zařazena ve skupině hry pro dva počítače - na každém hraje jeden hráč. Oba počítače (podobné rychlosti) jsou spojené sériovým kabelem (kabel musí být zapojen do Com 1 nebo Com 2). Po spuštění programu musíte zadat port (com 1 nebo com 2), pokud zadáte jiný port, budete vyzváni k zadání jeho adresy v desítkové soustavě. Oba hráči musí potvrdit port současně! Pokud hra pod Windows 95 opakovaně odmítá navázat spojení, obvykle stačí provést restart do Dosu. Když se hře podaří navázat spojení, objeví se před vámi hrací pole, kde můžete stavět své lodě (pomocí kliknutí myší). Počet tvarů, které musíte použít, je uveden v dolní části obrazovky a jednotlivé lodi se smějí dotýkat pouze rohy. Obdélník v levém dolním rohu obrazovky signalizuje správné rozestavení lodí (červená znamená chybně, zelená správně). Po správném rozestavení lodí je třeba kliknout na nápis HOTOVO a vyčkat, až lodě rozestaví i protihráč. Při hře se hráči střídají a ten, který je na tahu, se snaží kliknout do míst, kde se nacházejí soupeřovy lodě. Při každém kliknutí na pole protihráče se změní jeho barva (červená - zasažená část lodi, světle modrá - prozkoumané moře). Vyhrává ten, kdo zničí všechny soupeřovy lodě. Hru lze kdykoliv ukončit stiskem libovolné klávesy.

Lodě IPX

Je vylepšená verze předcházející hry. Rozdíl je v tom, že místo seriové linky používá síťový protokol IPX. Po spuštění hry je nutné navíc zadat jméno hráče a protihráče.

Programy týkající se školy

Do této skupiny patří 5 programů: funkce, časová pásma, jednotky, prvočísla a šikmý vrh.

Funkce 2.0

Tento program slouží k zobrazení grafu funkcí y=a*x+b; y=a/x+b; y=a*x*x+b a y=a*sin(x)+b. Po spuštění programu si vyberte funkci, potom zadejte velikost proměnných "a" a "b", nakonec velikost měřítka (vzdálenost mezi čísly v bodech).

Časová pásma

Program slouží k přepočítávání času na různých zeměpisných šířkách. Na první řádek uživatel doplní stupeň (0 až 180) a minutu (0 až 59) zeměpisné šířky (V nebo Z) a čas, který je na zadané šířce. Na dalších řádkách uživatel doplňuje zeměpisnou šířku, čas program dopočítá sám. Program lze kdykoli ukončit klávesou ESC.

Jednotky

Toto je jednoduchý program sloužící k převodu jednotek na principu předpon. Na první řádek napište počet jednotek a jednotku (označenou maximálně dvěma písmeny), oba údaje oddělte mezerou. Na další řádek napište cílovou jednotku. Program je schopen převádět například tyto jednotky km-cm, Gb-kb, hl-l, mV-aV.

Prvočísla

Tento program vypíše všechna prvočísla až do čísla 516479. Po spuštění programu je možno zadat jméno souboru, do kterého se všechna vypisovaná prvočísla uloží. Pokud jméno souboru nezadáte, prvočísla se vypíší jen na obrazovku. Výpočet trvá delší dobu (na procesoru 20 MHz výpočet trvá asi 80 sec.)

Šikmý vrh

Program simuluje vrh tělesem ve vzduchoprázdnu. Po spuštění je nutné zadat počáteční rychlost a úhel, které tělesu udělíme. Dalším údajem je počáteční výška (výška místa, ze kterého těleso vrháme) a gravitační zrychlení planety na které se nacházíme. Po zadání údajů se vypíše délka vrhu (d), celková doba vrhu (t) a maximální dosažená výška (h). Po vyplnění délky osy x, což je vzdálenost, kterou chceme vidět, se zobrazí dráha vrhu.

Programy týkající se disku

Do této skupiny patří 3 programy: Kód 2.0, Evidence disket a Statistika písmen v souboru.

Kódovací program 2.0

Tento program slouží ke kódování a dekódování souborů. První zadávaný údaj je vstupní soubor včetně cesty. Druhým údajem je výstupní soubor. Dalšími údaji jsou způsob kódování (stiskněte A, B nebo C), velikost x, při variantě C kódovací soubor a při B nebo C chcete-li soubor zakódovat či dekódovat (při variantě A není třeba). Pak už zbývá jen chvíli počkat až bude soubor zakódován. Soubor lze zpětně dekódovat jen při použití stejného typu kódu a velikosti x. Při použití typu A a B existuje celkem 511 možností jak soubor zašifrovat, při použití kódovacího souboru je možností mnohem více.

Evidence disket 3.0

Tento program je databáze disket, určená ke snadnější orientaci v jejich větším množství. Nemusíte je všechny prohlížet vždy, když hledáte volné místo nebo nějaký soubor. Jednotlivé klávesy jsou uvedeny na posledních dvou řádcích obrazovky. Pomocí Ctrl + písmeno lze měnit jednotku vybranou pro přidání do databáze (Ctrl + B vybere jednotku B:). V případě, že stisknete Insert, program přidá do databáze disketu ve vybrané jednotce. V databázi se uchovává jméno diskety, její sériové číslo (existuje-li), volné místo, celková kapacita, počet a jména všech souborů, které disketa obsahuje (program však eviduje pouze prvních 255 souborů).

Statistika písmen v souboru

Tento program po zadání jména souboru a způsobu zobrazení (graf nebo tabulka) zobrazí buď sloupcový graf, ve kterém je vidět poměrové zastoupení jednotlivých znaků, nebo tabulku, ve které je zobrazen znak, počet (kolikrát se vyskytl) a procentuální zastoupení.

Jiné programy

Do této skupiny patří 4 programy: ovládání standartních portů PC, test postřehu, nastavení budíku a instalace budíku do ram.

Ovládání standartních portů PC

Seriové a paralelní porty se dají využít kromě připojení myši, modemu nebo tiskárny k ovládání jednoduchých zařízení. Seriový port má čtyři přímé vstupy, kterými se dá zjistit zda na vstupu je přivedeno napětí 12 V. Dále dva přímé výstupy, na kterých je ve stavu zapnuto +12 V a vypnuto -12 V. Paralelní port má více vstupů a výstupů, napětí je jen 5 V. Po spuštění tohoto programu si vyberte port, který chcete ovládat. Pak se zobrazí rozložení vývodů (pokud si jej chcete prohlédnout stiskněte PAUSE). V programu si šipkami nahoru a dolů vybíráte výstupní port, mezera přepíná stav (ON=zapnuto, OFF-vypnuto). Šipkami vlevo a vpravo lze nastavit druh automatického přepínání (přepnout v určitý čas, v určený čas zapnout a v určený vypnout, přepínat po určeném čase, opakovat signál z určeného vstupu nebo negace vstupu). Entrem lze u automatického přepínání nastavit čas, případně číslo vstupního portu. V horní části obrazovky je seznam jednotlivých vstupů, jejich momentální stav (otazníky znamenají, že stav se velmi rychle mění) a průměrná frekvence, s jakou se střídají stavy ON a OFF. Program doporučuji spouštět pouze pod systémem MS-Dos (pod systémem Windows NT nepracuje správně). Varování: výstupy portů dodávají proud maximálně 10 mA a nevhodným zapojením je možné celý port zničit.

Test postřehu

Tento program slouží k ověření Vašeho postřehu. Pravidla se dozvíte po spuštění programu. Po skončení testu se dozvíte i hodnocení (nedoporučuji brát vážně).